Rejci govedi lisaste pasme so združeni v Zvezo društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (ZDRGLPS), ki ima sedež na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah, Pivola 10. Namen zveze je, da združuje društva rejcev lisaste pasme govedi v Sloveniji v skupnem načrtnem delu za zboljšanje kakovosti govedi lisaste pasme in za izboljševanje gospodarnosti reje čred. S svojim delom se zveza vključuje v načrt razvoja govedoreje v Republiki Sloveniji.

ZDRGLPS uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

  • sodeluje in soodloča pri postavljanju rejskega cilja, vsakoletnega rejskega programa ter strokovnih odločitvah zveze pomembnih za napredek lisaste pasme govedi
  • organizira skupno s strokovno službo promet s plemenskimi živalmi, posreduje pri prodaji plemenskih živali iz čred svojih članov
  • seznanja javnost po sredstvih javnega obveščanja o strokovnih problemih in napredku govedoreje v Republiki Sloveniji
  • sodeluje s sorodnimi zvezami mednarodnih društev v drugih državah in z mednarodnimi združenji v drugih državah, saj je bila 18.maja 1993 v Besanconu sprejeta v Evropsko zvezo rejcev lisaste pasme in postala 7. maja 1994 na Dunaju polnopravna članica Svetovne zveze rejcev lisaste pasme.

Vodstvo:

  • Predsednik: Primož Pevec

Sekretariat:

Strokovni vodja:

Organiziranost rejskega dela:

Priznana rejska organizacija za lisasto pasmo (PRO)

Druge priznane rejske organizacije (DPO)

Osemenjevalna središča

  • Ptuj – LS
  • Murska Sobota – LS, mladi bik